Dora19

wdt_ID PERSONATGE VEU ORIGINAL VEU VALENCIANA OBSERVACIONS
1 Doraemon Nobuyo Oyama Marina Vinyals
2 Nobita 1 Noriko Ohara Enric Puig
3 Nobita 2 Megumi Oohara Inma Sancho
4 Shizuka Michiko Nomura Alicia Escurriola
5 Gegant (Takeshi) Kazuya Tatekabe Paco Vila
6 Gegant (Takeshi) Subaru Kimura José Garcia Tos
7 Suneo Kaneta Kimotsuki Pilar Martínez
8 Tamako (La mare) Sachiko Chijimatsu Julia Sorlí
9 Nobisuke Nobi (El Pare) Masaayuki Kato Cesar Lechiguero
10 Iaia de Nobita (sust.) Atsuko Mine Alicia Escurriola Depén de l'època
PERSONATGE VEU ORIGINAL VEU VALENCIANA OBSERVACIONS